Onze Levering- en betalingsvoorwaarden:

Werkingssfeer:

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten of  precontractuele rechtsbetrekkingen.  Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten of precontractuele rechtsbetrekkingen .

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Partijen:

2. In deze voorwaarden worden de partijen aangeduid als “leverancier” en “afnemer” respectievelijk, waarbij “leverancier” de partij is die deze voorwaarden gebruikt. De toepasselijkheid van deze voorwaarden is echter niet beperkt tot verbintenissen strekkend tot aflevering of terbeschikkingstelling van zaken of het afnemen daarvan.

Betekenis van mededelingen:

3. Zolang niet ondubbelzinnig is gebleken van de bedoeling van de leverancier om zich ter zake te binden, zijn mededelingen van de leverancier die verband houden met de inhoud  van te sluiten overeenkomsten op te vatten als vrijblijvend.

Prijzen – Statiegeld:

4. Tenzij de leverancier ondubbelzinnig anders heeft doen blijken, en onverminderd het bepaalde in art. 5, gelden opgegeven prijzen voor levering af magazijn, inclusief alle heffingen van overheidswege, maar exclusief BTW en exclusief de kosten van emballage.

Tenzij afgeleverde emballage kennelijk voor eenmalig gebruik bestemd is, is de afnemer verplicht om zoveel ledig emballagemateriaal aan de leverancier te retourneren, als hij van de leverancier ter beschikking heeft gekregen, en wel: gesorteerd overeenkomstig de aard van het betreffende emballagemateriaal. De leverancier is verplicht om de afnemer de overeengekomen c.q. het gebruikelijke statiegeld te betalen, waar toepasselijk: met aftrek van de overeengekomen c.q. het gebruikelijke kosten voor behandeling van retouremballage.

Wanneer de leverancier de afnemer emballage aflevert welke hemzelf als statiegeld door een andere leverancier is geleverd, is de leverancier jegens de afnemer tot niet meer verplicht, dan overeenkomt met de aanspraken die die leverancier jegens diens voorleverancier geldend kan maken.

Aflevering en eigendomsvoorbehoud:

5. Wanneer de leverancier zaken aflevert, zijn deze voor risico van de afnemer zodra zij zich niet langer in de macht van de leverancier of van door de leverancier gebruikte hulppersonen bevinden of, indien dat eerder het geval mocht zijn, zodra zij zich bevinden op een plaats waarover hulppersonen  van de afnemer, zeggenschap hebben. Alsdan geldt tevens dat de leverancier aan zijn afleveringsverplichting heeft voldaan.

Van afnemer ontvangen zaken blijven voor risico van de afnemer, behoudens wanneer de aflevering ertoe strekte dat de leverancier de eigendom van de betreffende zaak zou verwerven. In dat geval is het in het vorige lid bepaalde van overeenkomstige toepassing.

De eigendom van aan de afnemer afgeleverde zaken blijft aan de leverancier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de verschuldigde tegenprestatie(s) heeft voldaan voor alle krachtens enige overeenkomst met de leverancier geleverde of te leveren zaken of voor tevens krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden met inbegrip van hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke overeenkomst verschuldigd mocht worden .

Als statiegeldgoed aan de afnemer geleverde emballage blijft eigendom van de leverancier, dan wel van de betreffende voorleverancier.

Consumentenverpakking:

6. De afnemer is verplicht om afgeleverde zaken slechts in de oorspronkelijke consumentenverpakking en zonder wijziging van die verpakking of van de inhoud daarvan in goede staat verder te verhandelen c.q. af te leveren.

Betalingsvoorwaarden:

7. Betalingen zijn, behoudens overeengekomen afwijking, verschuldigd binnen een termijn van vijf werkdagen na factuurdatum. De afnemer is door het enkele feit dat betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, in verzuim. Met ingang van de datum waarop verzuim intreedt is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd over het onbetaald gebleven bedrag, dan wel over de redelijkerwijs te bepalen waarde van de prestatie ten

aanzien waarvan de afnemer in verzuim is. De leverancier mag alle kosten die hij redelijkerwijs in verband met verzuim van de afnemer maakt, daaronder begrepen alle kosten en expertise en van rechtsbijstand, aan de afnemer in rekening brengen. Tenzij de leverancier verkiest de gemaakte kosten te specificeren, worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het bedrag waarover ingevolge dit artikel wettelijke rente mag worden berekend.

Verdere gevolgen van tekort schieten van de afnemer:

8. Onverminderd het in art. 7 bepaalde kan de leverancier in geval van verzuim van de afnemer alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen.

Garantie en aansprakelijkheid:

9a: Wanneer aan de afnemer ter beschikking gestelde zaken of diensten gebrekkig blijken te zijn heeft de afnemer recht op herstel van het betreffende gebrek, of op nieuw ter beschikking stellen van een overeenkomstige zaak of dienst, met teruggave van het aanvankelijk gepresteerde, dan wel restitutie van de ter zake van de betreffende prestatie geleverde tegenprestatie, of de waarde daarvan. De keus tussen de verschillende in de vorige volzin genoemde tegemoetkomingen is aan de leverancier, die evenwel de wensen van de afnemer in zijn keuze zal betrekken.

b: Omdat tussen de voordelen die de overeenkomst(en) met de afnemer voor de leverancier opleveren en de risico’s die in dit artikellid worden behandeld, een wanverhouding zou bestaan die risico’s in volle omvang voor rekening van de leverancier zouden komen, is de leverancier, naast de hiervoor sub (a) aangeduide aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van gebrekkige prestaties van de leverancier, of van het achterstallig zijn of uitblijven van prestaties. Het hier bepaalde lijdt slechts uitzondering wanneer, en voor zover het in de gegeven omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn wanneer aansprakelijkheid als in dit artikellid bedoeld, niet ten laste van de leverancier zou komen; zoals bijvoorbeeld in geval van gebeurtenissen waarvan leidinggevende personen in de onderneming van de leverancier ernstig verwijt kan worden gemaakt.

De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van de leverancier strekt zich ook uit tot werknemers van de leverancier en tot door de leverancier ingeschakelde hulppersonen, alsmede tot ondernemingen die tot dezelfde groep van ondernemingen (concern) behoren als de leverancier.

c. De sub (a) beschreven verplichting van de leverancier en een eventuele aansprakelijkheid van de leverancier of van een derde in weerwil van het sub (b) bepaalde vervallen, indien de afnemer niet binnen bekwame tijd nadat hij het betreffende gebrek of de betreffende schadeoorzaak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, daarvan aan de leverancier kennis heeft gegeven. De sub (a) beschreven verplichting van de leverancier vervalt tevens, indien van het gebrek niet uiterlijk zes maanden nadat de desbetreffende prestatie aan de afnemer is (af)geleverd, aan de leverancier kennis is gegeven.

Overmacht:

10. De verplichting tot nakoming aan de zijde van één partij wordt opgeschort , zolang zich aan de zijde van die partij omstandigheden voordoen waar bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee is gehouden en die de nakoming in die mate bezwaarlijk maken dat die in redelijkheid niet van de betrokken partij kan worden gevergd. De verplichtingen van de wederpartij worden, wanneer een partij zich op de in de vorige volzin bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort. In het in dit artikel bedoelde geval kan geen rechtsgevolg worden verbonden aan het feit dat de betreffende verbintenissen niet worden nagekomen.

Beperkingen en geldigheid:

11. Het in deze voorwaarden bepaalde geldt slechts, voor zover dat in overeenstemming is met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig zijn of aan vernietiging blootstaan , dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Ook een nietige of aan vernietiging blootstaande bepaling behoudt dat effect, dat een beding van overeenkomstige strekking dat niet aan nietigheid leed zou hebben.

Toepasselijk recht, geschillen:

12. Alle door deze voorwaarden beheerste rechtsverhoudingen zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Partijen zullen alle geschillen ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, in eerste aanleg ter beslissing voorleggen aan de bevoegde rechter.

Onze leveringen geschieden overeenkomstig onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden nr. B496.

Online bestellen

Direct een bestelling plaatsen? Maak gebruik van de online portal.

Horeca Advies

Boonekamp deelt haar horeca-expertise graag met klanten. Lees verder.